dotacje do fotowoltaiki

Planując inwestycję nie musisz finansować całego zakupu ze środków własnych. Możesz wspomóc się przez skorzystanie z:
  1. różnorodnych dotacji i programów dofinansowania
  2. ulgi podatkowej
  3. kredytu lub leasingu

Jesteśmy w stanie pomóc Tobie w pozyskaniu dofinansowania na panele słoneczne, pompy ciepła i magazyny energii. Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności na dotacje do fotowoltaiki w ramach pełnomocnictwa. Beneficjentem dotacji na fotowoltaikę, magazyn energii lub pompę ciepła oraz stroną umowy będziesz Ty.

Od kwietnia 2023 rozpoczyna się następna edycja programu dotacji Mój Prąd 5.0. Zasadnicze zręby pozostaną takie jak w edycji 4.0, program zostanie jednak rozszerzony. Więcej na temat programu Mój Prąd 5.0 dowiesz się z artykułu tutaj, który będziemy uzupełniać, w miarę pojawiania się szczegółów.

Obecnie dostępne są następujące formy dofinansowania na fotowoltaikę:

co powinieneś wiedzieć – dotacje do fotowoltaiki z Programu Czyste Powietrze 2023.

1. Wnioskodawcą w programie może być jedna osoba, właściciel / współwłaściciel obiektu – według wpisu do Księgi Wieczystej. 

2. Faktury końcowe mogą być wystawione na 2 osoby właściciel / współwłaściciel + współmałżonek. 

3. W programie są 3 poziomy dofinansowania, które zależą od progu dochodu za ostatni rok podatkowy. 

4. W poziomie podstawowym pochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000,00 zł / rok – dochód Wnioskodawcy.

 5.  Wszystkie dokumenty, które zostaną zgromadzone do dotacji należy przechowywać na wypadek kontroli przez cały okres trwałości inwestycji, tj. 5 lat od daty udzielenia dotacji. 

6. Wnioskodawca ma obowiązek wykonywania i przechowywania dokumentacji zdjęciowej dla poszczególnego zadania w następujący sposób przez okres trwałości inwestycji tj. 5 lat: a. Zdjęcia przed wymianą źródła ciepła (zdjęcie starego pieca + etykieta energetyczna na nim widniejąca). b. Zdjęcia w czasie wykonywania prac c. Zdjęcia po zakończeniu prac. 

7. Warunkiem uzyskania dotacji na pompę ciepła jest imienne zezłomowanie / utylizacja nieefektywnego źródła ciepła, poniżej 5 klasy energetycznej (tj. 1-4).

8. W obiekcie po przyznaniu dotacji nie powinno znajdować się żadne nieefektywne źródło ciepła. 

9. Dofinansowaniu dotacji do fotowoltaiki nie podlegają Beneficjenci użytkujący i utylizujący piece gazowe. 

10. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na zakres wskazany w pozycji 3 w tabeli w pkt 9.2.2 Części 1) Programu, z zastrzeżeniem zdania poniżej. Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku / lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku / lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu( w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok. 

11. Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 9.3.1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem: 1) nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303- 5, 2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych (Przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.). Zgodnie z uchwałą antysmogową wszystkie nowo instalowane od 1 maja 2018 r. kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189. 

12. Wniosek możemy złożyć w okresie 6 miesięcy od dnia poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (liczy się data wystawienia I faktury). Wnioski można składać przed rozpoczęciem zadania (tj. przed wpłatą zaliczki lub montażu). 

13. Dofinansowaniu podlegają budynki mieszkalne jednorodzinne oddane do użytkowania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Budynki wielorodzinne, budynki gospodarcze, garaże (nie dotyczy bramy garażowej w garażu znajdującym się w bryle budynku) lub inne budynki określane jako niemieszkalne nie podlegają dofinansowaniu. 

14. Audyt energetyczny wymagany jest dla kompleksowej termomodernizacji i stanowi koszt kwalifikowany do programu. 

15. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w programie Czyste Powietrze. 

16. Zaświadczenia o dochodzie na członka rodziny wydane powinny być przez MOPS/GOPS. Wyłącznie takie zaświadczenia są ważnym dokumentem w programie (dotyczy poziomu podwyższonego i najwyższego). 

17. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota jest niższa niż 3 000 zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

ENERGIAPV.WAW.PL

KONTAKT
Tel: +48 600 460 640
mail: kontakt@energiapv.waw.pl
Website: energiapv.waw.pl
 

Warszawa – Marki, 05-270
ul. Małachowskiego 1

Urządzenia fotowoltaiczne marek Longi Solar, JaSolar, FoxESS, Growatt, Ferroli, Hyundai, Panasonic, Daikin, Kasai, Solis, inne.

OFERTA SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Panele fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Magazyny energii
Dotacje i finansowanie fotowoltaiki

CO OZNACZA SKRÓT PV?
Jest to skrót od angielskiego słowa photovoltaics – pv). Moduły pv czy ogniwa pv oznaczają moduły fotowoltaiczne.