dotacje do fotowoltaiki

Planując inwestycję nie musisz finansować całego zakupu ze środków własnych. Możesz wspomóc się przez skorzystanie z:
  1. różnorodnych dotacji i programów dofinansowania
  2. ulgi podatkowej
  3. kredytu lub leasingu

Jesteśmy w stanie pomóc Tobie w pozyskaniu dofinansowania na panele słoneczne, pompy ciepła i magazyny energii. Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności na dotacje do fotowoltaiki w ramach pełnomocnictwa. Beneficjentem dotacji na fotowoltaikę, magazyn energii lub pompę ciepła oraz stroną umowy będziesz Ty.

Dotacje-fotowoltaika/2023/04/Informacje-MOJ-PRAD-5.0.pdf

Od kwietnia 2023 rozpoczyna się następna edycja programu dotacji Mój Prąd 5.0. Zasadnicze zręby pozostaną takie jak w edycji 4.0, program zostanie jednak rozszerzony. Więcej na temat programu Mój Prąd 5.0 dowiesz się z artykułu tutaj, który będziemy uzupełniać, w miarę pojawiania się szczegółów.

formy dofinansowania na fotowoltaikę:

co powinieneś wiedzieć – dotacje do fotowoltaiki z Programu Czyste Powietrze 2023.

1. Wnioskodawcą w programie może być jedna osoba, właściciel / współwłaściciel obiektu – według wpisu do Księgi Wieczystej. 

2. Faktury końcowe mogą być wystawione na 2 osoby właściciel / współwłaściciel + współmałżonek. 

3. W programie są 3 poziomy dofinansowania, które zależą od progu dochodu za ostatni rok podatkowy. 

4. W poziomie podstawowym pochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000,00 zł / rok – dochód Wnioskodawcy.

 5.  Wszystkie dokumenty, które zostaną zgromadzone do dotacji należy przechowywać na wypadek kontroli przez cały okres trwałości inwestycji, tj. 5 lat od daty udzielenia dotacji. 

6. Wnioskodawca ma obowiązek wykonywania i przechowywania dokumentacji zdjęciowej dla poszczególnego zadania w następujący sposób przez okres trwałości inwestycji tj. 5 lat: a. Zdjęcia przed wymianą źródła ciepła (zdjęcie starego pieca + etykieta energetyczna na nim widniejąca). b. Zdjęcia w czasie wykonywania prac c. Zdjęcia po zakończeniu prac. 

7. Warunkiem uzyskania dotacji na pompę ciepła jest imienne zezłomowanie / utylizacja nieefektywnego źródła ciepła, poniżej 5 klasy energetycznej (tj. 1-4).

8. W obiekcie po przyznaniu dotacji nie powinno znajdować się żadne nieefektywne źródło ciepła. 

9. Dofinansowaniu dotacji do fotowoltaiki nie podlegają Beneficjenci użytkujący i utylizujący piece gazowe. 

10. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na zakres wskazany w pozycji 3 w tabeli w pkt 9.2.2 Części 1) Programu, z zastrzeżeniem zdania poniżej. Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku / lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku / lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, z tym, że ilość pobieranego paliwa gazowego z sieci dystrybucji gazu (średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu krótszego średnia z całego okresu( w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok. 

11. Należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 9.3.1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Beneficjenta, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem: 1) nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303- 5, 2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych (Przez uchwały antysmogowe rozumie się uchwały podjęte przez sejmik województwa w trybie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.). Zgodnie z uchwałą antysmogową wszystkie nowo instalowane od 1 maja 2018 r. kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189. 

12. Wniosek możemy złożyć w okresie 6 miesięcy od dnia poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (liczy się data wystawienia I faktury). Wnioski można składać przed rozpoczęciem zadania (tj. przed wpłatą zaliczki lub montażu). 

13. Dofinansowaniu podlegają budynki mieszkalne jednorodzinne oddane do użytkowania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Budynki wielorodzinne, budynki gospodarcze, garaże (nie dotyczy bramy garażowej w garażu znajdującym się w bryle budynku) lub inne budynki określane jako niemieszkalne nie podlegają dofinansowaniu. 

14. Audyt energetyczny wymagany jest dla kompleksowej termomodernizacji i stanowi koszt kwalifikowany do programu. 

15. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym w programie Czyste Powietrze. 

16. Zaświadczenia o dochodzie na członka rodziny wydane powinny być przez MOPS/GOPS. Wyłącznie takie zaświadczenia są ważnym dokumentem w programie (dotyczy poziomu podwyższonego i najwyższego). 

17. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota jest niższa niż 3 000 zł. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

ENERGIAPV.WAW.PL

KONTAKT
Tel: +48 600 460 640
mail: kontakt@energiapv.waw.pl
Website: energiapv.waw.pl
 

Warszawa – Marki, 05-270
ul. Małachowskiego 1

Urządzenia fotowoltaiczne marek Longi Solar, JaSolar, FoxESS, Growatt, Ferroli, Hyundai, Panasonic, Daikin, Kasai, Solis, inne.

OFERTA SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Panele fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Magazyny energii
Dotacje i finansowanie fotowoltaiki

CO OZNACZA SKRÓT PV?
Jest to skrót od angielskiego słowa photovoltaics – pv). Moduły pv czy ogniwa pv oznaczają moduły fotowoltaiczne.