Faktura dla prosumenta PGE – jakie zawiera dane?

W zależności od zakładu energetycznego faktura prosumencka może mieć różny wygląd, jednakże w jej treści znaleźć się muszą podobne, obowiązkowe pozycje. Przede wszystkim będą to dane takie jak:

 • dane sprzedawcy prądu,
 • dane odbiorcy energii elektrycznej, w tym numer Klienta,
 • numer faktury prosumenckiej,
 • adres punktu poboru energii elektrycznej,
 • okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura,
 • grupa taryfowa,
 • moc źródła, czyli moc instalacji fotowoltaicznej,
 • moc umowna, czyli sprecyzowana w treści umowy moc posiadanych urządzeń elektrycznych,
 • numer licznika oraz data odczytu.

W kolejnej części musi się znaleźć rozliczenie energii pobranej oraz wyprodukowanej. W tym przypadku znaleźć można pozycje takie jak:

 • Energia czynna pobrana – ilość energii pobranej z sieci energetycznej w momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracowała,
 • Energia czynna oddana – ilość energii elektrycznej wytworzonej w nadmiarze odprowadzonej do sieci,
 • Współczynnik korekty, zwany także spółczynnikiem ilościowym lub opustem – Ustawa o OZE nałożyła na dostawców energii obowiązek zatrzymania 0,2k Wh na każde 1 kWh energii przesłanej do sieci (w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW jest to odpowiednio 0,3k Wh na 1 kWh przesłanej energii),
 • Pobrano z magazynu – to informacja o tym, ile energii elektrycznej z nadwyżki zostało zużytej,
 • Wprowadzone do sieci – skorygowane – to ilość kWh wyprodukowana w danym okresie rozliczeniowym pomniejszona o wartość współczynnika korekty,
 • Pobór z sieci – jest równy energii czynnej pobranej,
 • Saldo bieżące – stanowi informację o tym, za ile kWh energii elektrycznej pobranej należy dopłacić (jeśli jest zerowe to znaczy, że ilość wyprodukowanej energii przewyższa ilość pobranej),
 • Magazyn prądu –ile energii zostało przesłanej do magazynu w danym okresie rozliczeniowym,
 • Razem w magazynie – suma wszystkich nadwyżek energii znajdujących się w magazynie,
 • Opłata handlowa – koszty doliczane przez dostawcę energii za działania administracyjne,
 • Składnik stały stawki sieciowej – opłata mająca na celu utrzymanie sieci energetycznej,
 • Składnik zmienny stawki sieciowej – koszt dystrybucji prądu (jeśli saldo bieżące jest zerowe, opłata nie jest naliczana),
 • Stawka jakościowa – opłata za utrzymanie odpowiednich parametrów prądu (również nienaliczana, gdy saldo jest zerowe),
 • Opłata OZE – opłata, która ma zapewnić większą dostępność odnawialnych źródeł energii,
 • Opłata mocowa – podatek, który ma pokryć koszty utrzymania elektrowni w gotowości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce,
 • Opłata kogeneracyjna – opłata mająca na celu rozwój kogeneracji, czyli wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
 • Opłata przejściowa – opłata dla elektrowni z tytułu ewentualnego, przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT),
 • Abonament – koszt obsługi i odczytu licznika prądu,
 • Kwota do zapłaty, termin płatności i numer konta.

Opłaty dystrybucyjne – co to takiego?

Faktura prosumencka zawiera szereg informacji dotyczących rozliczenia energii pobranej i energii wyprodukowanej. Znajdują się na niej również opłaty stałe, czyli tzw. opłaty dystrybucyjne. Są to koszty wynikające z podatków, a także z ponoszenia przez dostawcę prądów wydatków na cele takie jak prace administracyjne, utrzymanie sieci elektroenergetycznej, zapewnienie dostaw energii czy obsługi oraz odczyty licznika.

Opłaty dystrybucyjne to:

 • opłata jakościowa,
 • opłata sieciowa (stała i zmienna),
 • opłata przejściowa,
 • opłata OZE,
 • opłata kogeneracyjna,
 • opłata mocowa.

Faktura prosumencka a nadwyżki energii elektrycznej

Energia elektryczna wytwarzana za pomocą paneli fotowoltaicznych może być na bieżąco wykorzystywana. W niektórych momentach (szczególnie latem, gdy nasłonecznienie jest wyższe), może dojść do sytuacji, w której produkcja energii przewyższa zapotrzebowanie. Wygenerowana przez instalację fotowoltaiczną nadwyżka może zostać przesłana do sieci energetycznej i spożytkowana w momencie, gdy energii produkowanej jest mniej (np. zimą).

Warto wiedzieć, że rozliczenie energii z magazynu następuje w kolejnych okresach rozliczeniowych, a nadwyżkę można wykorzystać maksymalnie w przeciągu 365 dni od daty dokonania odczytów rozliczeniowych – później przepada. Dodatkowo, we względu na wprowadzony na mocy Ustawy o OZE współczynnik ilościowy możliwe jest odzyskanie tylko części energii elektrycznej odprowadzonej do sieci. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW z 1 kWh przesłanej energii odzyskać można 0,8 kWh, zaś dla instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kW będzie to wartość 0,7 kWh (resztę zatrzymuje zakład energetyczny).

ENERGIAPV.WAW.PL

KONTAKT
Tel: +48 600 460 640
mail: kontakt@energiapv.waw.pl
Website: energiapv.waw.pl
 

Warszawa – Marki, 05-270
ul. Małachowskiego 1

Urządzenia fotowoltaiczne marek Longi Solar, JaSolar, FoxESS, Growatt, Ferroli, Hyundai, Panasonic, Daikin, Kasai, Solis, inne.

OFERTA SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Panele fotowoltaiczne
Instalacje fotowoltaiczne
Pompy ciepła
Magazyny energii
Dotacje i finansowanie fotowoltaiki

CO OZNACZA SKRÓT PV?
Jest to skrót od angielskiego słowa photovoltaics – pv). Moduły pv czy ogniwa pv oznaczają moduły fotowoltaiczne.